Diptera > Anthomyiidae >

Eustalomyia

Eustalomyia hilaris
Eustalomyia hilaris
Eustalomyia histrio
Eustalomyia histrio