Diptera > Anthomyiidae >

Hylemya

Hylemya nigrimana
Hylemya nigrimana
Hylemya urbica
Hylemya urbica
Hylemya vagans
Hylemya vagans
Hylemya variata
Hylemya variata